Kalevi Keskstaadion

Kalevi Keskstaadioni peaareeni kodukord

 1. Üldine kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni kodukord
  1. Kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni (edaspidi peaareen) kasutamine on tasuline ja toimub tunniplaani ja lepingu alusel või üksikpääsme lunastamisel.
  2. Staadioni külastavatel kõrvalistel isikutel ei ole lubatud viibida võistlus- ja treeningpaikades, ning garderoobis.
  3. Võistluste ning treeningute läbiviimise kohad ja tingimused kooskõlastatakse staadioni administratsiooniga.
  4. Staadioni administratsioonil on õigus peaareen ja/või harjutusväljakud vajaduse korral (võistluste eel, ilmastiku tõttu, remondiks jne) osaliselt või täielikult treeninguteks ja võistlusteks sulgeda.
  5. Peaareeni kasutajal (edaspidi Klient) on võimalik kasutada olmeruume (garderoob ja pesemisruum). Vajadusel väljastab administraator Kliendile garderoobi uksekiibi ja rõivistukapi kiibi.
  6. Treeningrühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma treeningrühmale peaareeni ja olmeruumide kasutamise kodukorda ning vastutab selle täitmise eest. Treener peab saabuma treeningule esimesena ja lahkuma viimasena.
  7. Treener vastutab selle eest, et treeningrühma liikmed ei läheks enne kasutusgraafikus ettenähtud treeningaega peaareenile ning vabastaksid treening- ja olmeruumid õigeaegselt.
  8. Üksikpääsmete müük ja sissepääs treeningutele lõpetatakse 1 tund enne staadioni sulgemist.
  9. Toiduga sh närimiskummi ja kleepuvate jookidega on peaareenil viibimine keelatud.
  10. Peaareenile ja tribüünile on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
  11. Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
  12. Klient on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes.
  13. Peaareeni tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu või võistluse/ürituse eesmärgil.
  14. Peaareenil oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab Klient. Treeningrühma kasutuse korral vastutab Kliendi treener.
  15. Peaareeni kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult, neid kahjustamata.
  16. Rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada koheselt Kalevi Staadion OÜ töötajat.
  17. Kahjustatud vara tuleb hüvitada täies ulatuses.
  18. Peaareenil, tribüünil ning olmeruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Klient on kohustatud peaareeni kasutuse lõppedes treeningpaiga ja olmeruumid puhastama enda tekitatud prahist.
  19. Peaareenile ja olmeruumidesse jäetud esemed on valveta, Kalevi Staadion OÜ nende eest ei vastuta.
  20. Info vabade väljakuaegade, treeningaegade taotlemise ja lepingute sõlmimise osas leiate Kalevi Keskstaadioni kodulehelt www.kalevistaadion.ee
  21. Staadionil ei ole lubatud treeningtundide läbiviimine ilma treeneri või juhendaja kohalolekuta, viibida treening- ning võistluspaikades üleriietes ja tänavajalatsites, jooksutõkete kasutamine jalgpalliväravatena, heite- ja tõukevahendite kasutamine selliselt, et nad vigastavad rajakatet
  22. Peaareenil sh tribüünil on keelatud suitsetamine, narkootiliste ainete ja alkoholi tarbimine.
  23. Peaareenil sh tribüünil on keelatud viibida alkoholijoobes, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete mõju all.
  24. Peaareenile sh tribüünile on keelatud kaasa võtta külm- ja tulirelvi, samuti omada endale ja teistele ohtlikke esemeid, pürotehnilisi vahendeid, alkoholi ja narkootilisi aineid, klaas- ja plekktaarat, ning koeri ja teisi koduloomi.
  25. Keealatud on trillervilega vilistamine Kalevi staadionil toimuvate jalgpallivõistluste ajal.
  26. Peaareenil on keelatud sõita rolleri, jalgratta, tõukeratta, rulluiskude, rula vms.
  27. Siseruumides on keelatud käia naelkingades ja jalgpalliputsades.
  28. Staadioni külastaja peab hoidma puhtust ja korda.
  29. Staadioni külastaja peab täitma staadioni esindajate ja/või turvatöötajate nõudeid ja juhiseid.

 1. Peaareeni kodukord klientidele
  1. Treeningute läbiviimiseks kasutatakse treeninginventari. Inventari saamiseks pöördub Klient või treeningrühma juhendav treener administraatori poole, kes väljastab allkirja vastu inventariruumi võtme. Võistlusinventari väljastatakse vaid kergejõustikuvõistluse korraldajale.
  2. Klient või treeningrühma juhendav treener on kohustatud inventariruumis olevasse inventariregistrisse märkima millise inventari ja mis ajaks ta kasutada võtab.
  3. Peale inventari kasutamist toob Klient või treeningrühma treener kasutusse võetud inventari puhastatult tagasi inventari ruumi ja paigutab need korrektselt oma kohale. Inventari tagastamise kohta teeb Klient inventariregistrisse vastava märke.
  4. Tõkete kasutamisel tuleb need peale kasutamist asetada grupiti raja välisserva või inventariruumi oma kohale tagasi.
  5. Peale kaugus- ja kolmikhüppetreeningut katta hüppekast kattega, puhastada liivakasti ääred ja rada ning viia labidas ja reha inventariruumi.
  6. Kõrgus- ja teivashüppemattidel sooritada ainult kõrgus- ja teivashüppeid. Teiste alade harjutused on mattidel keelatud.
  7. Peale kõrgus- ja teivashüppetreeningut tõmmata mattidele vihmakate ja hüppelatt asetada inventariruumi.
  8. Lubatud on kasutada naelkingi naelte pikkusega kuni 9 mm, odaviskes ja kõrgushüppes kuni 12 mm. Naelte maksimaalseks läbimõõduks tohib olla 4 mm.
  9. Peaareeni jooksuradasid on lubatud kasutada järgmiselt:
   1. 9 rada- kõige välimine rada on soojendusjooksuks;
   2. 6-8 rada tõkkejooksu treeninguteks;
   3. 3-5 rada kiirjooksu treeninguteks;
   4. 2 rada pikamaajooksu treeninguteks;
   5. 1 rada- kõige sisemine rada on ainult võistlusteks või kestvusjooksu lõigutreeningute läbiviimiseks.
  10. Muruväljakule on kuulitõuge keelatud. Kuulitõuke treeningud ja võistlused viiakse läbi killustikust kuulitõukesektoris.
  11. Odaviske ja kettaheite treeningud viiakse läbi heitesektorites, mis on kooskõlastatud Kalevi Staadion OÜ administratsiooniga.
  12. Oda- ja kettaheite treeningutel või võistlustel murusse tekkinud augud ja süvendid tuleb suruda kinni või siluda.
  13. Vasaraheite treeningud peaareenil on keelatud.
  14. Ohutuse tagamiseks on Kliendi treener kohustatud kuulitõuke, odaviske ja kettaheite sektorites treeningute läbiviimisel veenduma, et heite, viske või tõukesektoris ei viibiks kõrvalisi isikuid ja oleks tagatud turvalisus.
  15. Treener ja sportlane peavad tagama ohutuse treeningute läbiviimisel.
  16. Jooksutreeningul on keelatud raskusena kasutada rehvi vms vahendit, mis rikub/lõhub rajakatet. Selleks tuleb kasutada spetsiaalset purje.
  17. Jooksutõkkeid ei ole lubatud kasutada jalgpalliväravatena.
  18. Keelatud on kasutada heite- ja tõukevahendeid selliselt, et nad vigastavad rajakatet.
  19. Soojenduse tegemiseks ei ole lubatud kasutada jalgpalliareeni.
  20. Ära lohista jalgpalliväravaid ja/või muud inventari mööda muru ja jooksurada!
  21. Jalgpallitreeningute läbiviimiseks palun kooskõlasta treeningpaik haldajaga.
  22. Ära sega oma tegevusega või tegevusetusega teisi treeningust osavõtjaid!
  23. Hoia puhtust ja korda.
  24. Täida administratsiooni esindajate ja/või areenimeistrite juhiseid ja korraldusi!